Ugovor o kupoprodaji zaključen na daljinu

Ovaj Ugovor o kupoprodaji zaključen na daljinu (“Ugovor”) zaključuje se dana ____________ 2023. godine, između sledećih strana:

 1. NEONOLA d.o.o., ogranak u Nišu, Stevana Nemanje, 56 MB: 21448605, PIB:111246841 (u daljem tekstu: Online prodavac); i
 2. ____________________________________________________________ [ime][prezime], [adresa, poštanski broj, grad], (u daljem tekstu: Kupac)

Online prodavac i Kupac će u daljem tekstu zajednički biti označeni kao „Ugovorne strane“.

Član 1.

Ovim ugovorom Online prodavac prodaje, a Kupac kupuje __________________________________ (u daljem tekstu: „Proizvod/i“).

Online prodavac je obavezan da Kupcu preda Proizvod/e tako da Kupac postane vlasnik istih, a Kupac se obavezuje da za Proizvod/e isplati cenu i izvrši njihovo preuzimanje.

Član 2.

Kupac se obavezuje da na ime kupoprodajne cene za Proizvod/e, Online prodavcu isplati iznos od _____________________ RSD.

Član 3.

Kupac zaključenjem ovog Ugovora potvrđuje da ga je Online prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 • osnovnim obeležjima i poreklu Proizvoda;
 • adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Online prodavca;
 • prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret;
 • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca;
 • pravu Kupca na jednostrani raskid Ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
 • podršci koju Online prodavac pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
 • vremenu na koje se ovakvi ugovori zaključuju;
 • uslovima za raskid Ugovora;
 • adresi na kojoj Online prodavac posluje i adresi na koju može da uputi pritužbe i reklamacije;
 • činjenici da Kupac stupa u ugovorni odnosa sa Prodavcem i da uživa zaštitu u skladu sa Zakonom, i
 • mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Član 4.

Proizvodi se dostavljaju putem dostavne službe Bex Express ili Post Express u okvirnom roku isporuke od 5 radnih dana, a koji ne može biti duži od 30 dana. Troškove isporuke za robu vrednosti manju od 2500 RSD snosi Kupac sa čim je ovde saglasan i ovde isto potvrđuje.

Proizvod će biti isporučen Kupcu, licu koje je on ovlastio ili prevozniku po nalogu kupca.

Na sva ostala pitanja dostave primenjivaće se Opšti uslovi korišćenja i prodaje dostupni na www.neonola.com, a koji čine sastavni deo ovog Ugovora.

Član 5.

Kupac je dužan da prilikom prijema Proizvoda pregleda isti i proveri njihovu saobraznost sa naručenim, te ukoliko ima primedbi, odmah istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve (2) godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca ako se pokažu u roku kraćem od šest (6) meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa Online prodavca na Kupca je momenat predaje Proizvoda Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem Proizvoda u njegovo ime.

U slučaju postojanja nedostataka za koje Online prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Opštih uslova prodaje, Pravilnika o reklamaciji i zakona koji uređuje zaštitu potrošača.

Član 6.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme Proizvod/e koje mu je poslao Online prodavac u skladu sa ovim Ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na bilo kom Proizvodu, kao i troškovi koje Online prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme Proizvod/e, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja i slično.

Član 7.

Na sva pitanja kupoprodaje na daljinu koja nisu regulisana ovim Ugovorom primenjivaće se Opšti uslovi prodaje dostupni na www.neonola.com

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da svaki eventualni spor rešiti na miran način, međusobnim pregovorima. Ukoliko to nije moguće, Ugovorne strane prihvataju da se spor rešiti vansudskim sredstvima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 9.

Ovaj Ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu Člana 27. (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacija.

Prodavac

Kupac